ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ และรายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้
สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของ สมศ.
ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2553

(download เอกสารทั้งหมด)

ตัวบ่งชี้

รายการหลักฐาน

1.  กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

  ก. ด้านคุณภาพบัณฑิต

1.  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ปีการศึกษา 2553  (.. 53 - เม.. 54)     

1.1.1  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี  (บัณฑิตปีการศึกษา2552)

1.1.2 บัณฑิตระดับปริญญาตรีรุ่นปีการศึกษา 2552 ที่มีงานทำ จำแนกตามประเภทงานและการได้ งานตรงหลักสูตร

1.1.3  แบบสำรวจภาวะการมีงานทำออนไลน์ https://reg4.sut.ac.th/registrar/login.asp

2.  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

2.1.1

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบแนวคิดของ สกอ. จำแนกตามสำนักวิชา (คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ) รุ่นปีการศึกษา 2551 จำแนกตามสำนักวิชา

2.1.2

ายละเอียดการดำเนินงาน

2.1.3

ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2551

 . ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

5.   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร

 

5.1.1

จำนวนบทความวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปี พ.. 2553 (มกราคม – ธันวาคม 2553)

และ ตารางงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

5.1.2

ตารางรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำปี พ.. 2553 (มกราคม – ธันวาคม 2553)

6.   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

6.1.1

จำนวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ โดยนับรวมผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดำเนินการเสร็จ ปีที่นาไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตามแนวทางดังต่อไปนี้ - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนำสิ่งประดิษฐ์อันเป็นผลจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย

- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนำนโยบาย กฎหมาย มาตรการ ที่เป็นผลมาจากงานวิจัยนโยบายไปใช้

- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จากการนำผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาสาธารณะไปใช้

6.1.2

ำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ

7.       ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  

7.1.1

จำนวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตารา หนังสือ) ที่มีคุณภาพของอาจารย์ประจำ โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ชื่อหน่วยงานที่รับรอง และมีหลักฐานรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าน้ำหนักของผลงานวิชาการแต่ละชิ้น

7.1.2

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ

7.1.3

ผลงานวิชาการต่างๆ

 . ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

     8.   ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

8.1.1

รายงานการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2551-2553

8.1.2

รายละเอียดการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการวิจัย                 

8.1.3

หลักฐานการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น หนังสือขอความอนุเคราะห์ผลทางโลหิตวิทยาในงานวิจัยต่างๆ โครงการไร้โรค ไร้พุง ความร่วมมือระหว่างสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาพัฒนาความสามารถของนักกีฬาเรือพายทีมชาติไท

8.1.4

หลักฐานการบริการวิชาการ เช่น กิจกรรมเสริมทักษะสำหรับนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับเยาวชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2553, การให้ความรู้ด้านสุขศึกษา ตรวจสุขภาพและรักษาโรคโดยคณาจารย์และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด โครงการจิตอาสาของสาธารณสุขศาสตร์

9.   ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร ภายนอก           

ชื่อโครงการที่ (1) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน “รายวิชาชนบทศึกษาทางการแพทย์”

9.1.1-1

ตารางการประชุมรายวิชาชนบทศึกษาทางการแพทย์ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2553 และ 2554

9.2.1-1

ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน

9.3.1-1

ู่มือรายวิชา ชนบทศึกษาทางการแพทย์

9.3.2-1

ตัวอย่าง การแบ่งกลุ่มนักศึกษาแพทย์ แยกตามฐานฝึก

9.4.1-1

ัวอย่าง ตารางการติดตามประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษา

9.4.2-1

ใบตอบรับการมีส่วนร่วมของชุมชน

9.4.3-1

แบบประเมินความพึงพอใจของชุมชน

ชื่อโครงการที่ (2) โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

  9.1.1-2  สัญญาผลิตแพทย์เพิ่มของโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)

  9.1.2-2 โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2554

  9.2.1-2 ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

  9.3.2-2 โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2554

  9.4.1-2 รายงานโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ในปีที่ผ่านมา

  9.4.2-2 รูปภาพการทำกิจกรรม

 . ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

10.   การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

10.1.1

แผนยุทธศาสตร์

10.1.2

เอกสารการนำผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการด้านทำนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการของ PDCA

10.1.3

การประชุมเกี่ยวกับแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านทานุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมนาสู่การปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

10.1.4

รายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ เช่น งานสังฆทานอาจารย์ใหญ่ งานวันเด็ก

10.1.5

แผนงบประมาณโครงการ มีการกาหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม

10.1.6

ผลการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

10.3.1

เอกสารการนาการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

10.3.2

เอกสารรูปถ่ายประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาในงานพิธีต่าง ๆ

10.4.1

กิจกรรมงานสังฆทานใหญ่

10.4.2

กิจกรรมเสริมทักษะสาหรับนักศึกษา สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับเด็กและเยาวชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย

10.5.1

เอกสารงานวันมหิดล

10.5.2

เอกสารการประชุมสาธารณสุขสัมพันธ์ งานนิสิตแพทย์นานาชาติ

10.5.3

โล่ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่าง และนักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม จากสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

B10.5.4

รางวัลอาจารย์แพทย์ในดวงใจ ตามโครงการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์

 11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

11.1.1

แผนยุทธศาสตร์ของสานักวิชาแพทยศาสตร์

11.1.2

รายละเอียดกิจกรรม 5 / โครงการ “ฝึกอบรม Medical Professionalism ประจาปีการศึกษา 2553” สาหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3/ การฝึกอบรมภายในองค์กรเรื่อง “Personality Development : SMART Person (บุคลิกภาพที่โดดเด่นคุณก็เป็นได้โดย มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภาพในและภาพนอก ให้สง่า โดดเด่น และมีเสน่ห์ เสริมสร้างทักษะและศิลปะการพูดคุยการสื่อสาร รวมถึงการบริหารทรวดทรงและเสริมสร้างทักษะตามบุคลิกลักษณะและกาลเทศะ ตามโครงการสัมมนาสานักวิชาแพทยศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2554 / การประหยัดพลังงาน

11.1.3

รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม เช่น โครงการ “ฝึกอบรม Medical Professionalism ประจำปีการศึกษา 2553” สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3/ พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2553

11.4.1

พิธีทำบุญสังฆทานใหญ่ ประจำปี 2553 (พิธีรับร่างอาจารย์ใหญ่)

11.5.1

ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา

11.5.2

ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสาหรับการเป็นนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ (Extern) ปี 2554

11.5.3

สรุปผลการประเมินความสะอาด ความสวยงาม ความเป็นระเบียบอาคาร สถานที่ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (F9)

 . ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

13.   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี ปีการศึกษา 2553

           (.. 53 - เม.. 54)

13.1

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายบริหารวิชาการ

13.2

แผนปฏิบัติการ/ โครงการ ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2553

13.3

รายงานการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์

14.   การพัฒนาคณาจารย์ ปีการศึกษา 2553 (.. 53 - เม.. 54)

14.1.1

จำนวนและรายชื่ออาจารย์ประจำทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง และที่ลาศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ

 . ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน

15.   ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด

           ปีการศึกษา 2553 (.. 53 - เม.. 54)

15.1.1

คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด

2.  กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

16.   ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
      16.1     ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์

16.1.1

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (.. 2550-2554) ฉบับทบทวนช่วงครึ่งปีหลังของแผน (มีนาคม 2553)

16.1.2

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (.. 2550-2554)

16.1.3

รายชื่อโครงการ กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

16.1.4

รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจาปี 2553

16.1.5

รายงานการประเมินตนเองของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ปีการศึกษา 2553

16.1.6

งานประจาตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2553

16.1.7

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2553

16.1.8

รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2553  (http://web.sut.ac.th/qa/pdf/inqa3/Report-QA53.pdf)

16.1.9

รางวัลของนักศึกษา

       16.2     ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ

16.2.1

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ (ส่วนแผนงาน)

17.   การพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

17.1.1

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (.. 2550-2554)

17.1.2

แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาแพทยศาสตร์

17.1.3

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (.. 2550-2554) ฉบับทบทวนช่วงครึ่งปีหลังของแผน

17.1.4

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการแต่ละหน่วยงานที่มีต่อการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” จำแนกตามมิติความพึงพอใจ

17.1.5

่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดาเนินการของแต่ละหน่วยงานที่มีต่อการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” จำแนกตามมิติความพึงพอใจ

17.1.6

ตารางแสดงร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีส่วนร่วมในการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่ออาจารย์ประจำ ปีการศึกษา 2553

17.1.7

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 (http://web.sut.ac.th/qa/pdf/inqa3/Report-QA53.pdf)

17.1.8

รายงานการประเมินตนเองของสำนักวิชาฯ ปีการศึกษา 2553

17.1.9

ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2553

17.1.10

โครงการศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข

3.  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

18.   ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ        

      18.1 ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน   

      ชื่อโครงการ (1) โครงการเฝ้าระวังและป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข

18.1.1-1

โครงการการเฝ้าระวังและป้องกันไข้หวัดใหญ่

18.1.2-1

ตัวบ่งชี้ของ โครงการการเฝ้าระวังและป้องกันไข้หวัดใหญ่

18.1.3-1

การให้ความรู้และการแยกผู้ป่วย

18.1.4-1

รายชื่ออาสาสมัครน้อย

18.1.5-1

รายชื่อหอพักกับการแยกผู้ป่วย

     ชื่อโครงการที่ (2) โครงการสำนักวิชาแพทยศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพ

 18.1.1.1-2  วิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยใช้แนวร่วมเดียวกับมหาวิทยาลัย นโยบาย แผนงานที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานด้านสร้างเสริมสุขภาพของสำนักวิชาฯ

 18.1.1.2-2  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการระบาดของศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข

 18.1.1.3-2 คู่มือการประกันคุณภาพมีองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ให้การสร้างเสริมสุขภาพเป็นภารกิจหลักในการประกันคุณภาพการศึกษา

 18.1.1.4-2 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ

 18.1.3.1-2 ประมวลรายวิชาที่สอดแทรกการสร้างเสริมสุขภาพ แผนการสอน หรือกิจกรรมในรายวิชา

 18.1.3.2-2 มีการสร้างและจัดองค์ความรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาพของสังคม มีการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย จัดทำแผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ

 18.1.4.2-2 ผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่เข้าร่วมกับชุมชนและได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารและโครงการต่างๆ ในการเข้าไปให้ความรู้ร่วมกับชุมชนของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษากลุ่มสาชาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

     18.2     ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน  

     ชื่อโครงการ (1) โครงการเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ

 18.2.1..1-1 รายงานสรุปผลโครงการ

 18.2.3.1-1 หนังสือและซีดีประกอบโครงการวิจัย

 18.2.4.1-1 เอกสารการรับรองจากชุมชน โรงพยาบาล และหน่วยงาน ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดและสร้างคุณค่าต่อสังคม

 18.2.5.1-1 ซีดี และคู่มือสำหรับประชาชน

      ชื่อโครงการ (2) โครงการ Emission inventory or major air pollutants in Nakhon Ratchasima Municipation

18.2.1-2

โครงการ Emission inventory or major air pollutants in Nakhon Ratchasima Municipation

18.2.2-2

ผลการดำเนินงาน

18.2.3-2

หนังสือแสดงความร่วมมือกับเทศบาลนคร นครราชสีมา